Ochrana osobných údajov

Informácie poskytované formou tohto dokumentu v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Všeobecné nariadenie o ochrane údajov“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) slúžia na zabezpečenie poskytnutia informácií pre dotknuté fyzické osoby v zmysle čl. 13 a 14 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov ako aj poučenia týchto osôb o ich zákonných právach a o spôsobe a rozsahu nakladania s ich osobnými údajmi.

Prevádzkovateľ: Pow-en, a. s., so sídlom Prievozská 4B, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 43 860 125   (ďalej len „Pow-en“).

Dotknutá osoba: každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú. Na účely tohto dokumentu najmä klienti, osoby vystupujúce v mene klienta, klientmi poverené fyzické osoby, fyzické osoby, ktorých údaje sa vyskytujú na účtovných dokladoch spoločnosti Pow-en a ostatné osoby, ktorých údaje sú spracúvané v súvislosti s plnením zmluvných a záväzkových vzťahov medzi klientom a spoločnosťou Pow-en (ďalej len „dotknutá osoba“).

V prípade, ak údaje o dotknutej osobe spoločnosti Pow-en poskytuje tretia osoba, je tak poskytovateľ osobných údajov dotknutej osoby oprávnený vykonať len v prípade, ak na poskytnutie disponuje legitímnym právnym základom podľa príslušných ustanovení Všeobecného nariadenia o ochrane údajov alebo zákona o ochrane osobných údajov a je ho povinný na základe požiadavky spoločnosti Pow-en do 3 pracovných dní vedieť preukázať.

 

Účely spracúvania osobných údajov:

Spoločnosť Pow-en spracúva ako prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby najmä na účely:

 • zavádzania a plnenia predzmluvných a zmluvných vzťahov,
 • na účely prípravy a vykonávania reportingu v súlade osobitným právnym predpisom,
 • riešenia reklamácií, podnetov a sťažností,
 • vybavovania bežnej korešpondencie,
 • zabezpečenia uplatňovania práv dotknutej osoby,
 • monitorovania verejnosti prístupných priestorov,
 • monitorovania zákazníckych liniek,
 • nevyhnutného uchovávania resp. archivácie vytvorenej dokumentácie a záznamov,
 • riešenia škôd a poistných udalostí,
 • vymáhania vzniknutých pohľadávok a uplatňovania si právnych nárokov,
 • obchodno-marketingovej komunikácie,
 • vypracovávania interných analýz a štatistík,
 • plnenia ostatných povinností vyplývajúcich spoločnosti Pow-en zo zmluvných záväzkov a z osobitných právnych predpisov.

 

Spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy:

Spoločnosť Pow-en v rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov spracúva osobné údaje predovšetkým na účely:

 • zavádzania predzmluvných vzťahov s dotknutými osobami (rokovanie o zmluve, spracovanie cenových ponúk a ďalšie činnosti nevyhnutné na uzatvorenie zmluvného alebo záväzkového vzťahu),
 • plnenia zmluvných a záväzkových vzťahov, pričom dotknutá osoba je zmluvnou stranou alebo vystupuje v mene zmluvnej strany, prípadne bola poverená konať v súvislosti s plnením zmluvy (plnenie predmetu zmluvy, poskytnutie služby a vykonávanie s tým súvisiacich činností, vedenie zákazníckeho účtu na webovej stránke www.pow-en.sk ), vystavovanie faktúr a evidencia platieb za poskytované služby a pod..
 • zaznamenávania hovorov na zákazníckej linke a to na základe predchádzajúceho oznámenia o začatí nahrávania hovoru. Záznam je vyhotovovaný ako dôkaz o vzájomne odsúhlasených zmluvných ustanoveniach a obchodných podmienkach, prípadne iných okolností súvisiacich s predzmluvným a zmluvným vzťahom.
 • vymáhania pohľadávok, riešenia reklamácií, podnetov a sťažností v rámci legitímneho účelu aj po skončení zmluvného vzťahu.

 

Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou, len v rozsahu nevyhnutnom na plnenie predmetnej zmluvy alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. V prípade, ak dotknutá osoba neposkytne svoje osobné údaje, môže to mať za následok neuzatvorenie zmluvného vzťahu alebo to môže mať dopad na plnenie predmetu zmluvy.

Osobné údaje sú uchovávané po dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy, uplatnenie právnych nárokov a v rozsahu účtovných dokladov sú uchovávané 10 rokov.

V prípade zrušenia zákazníckeho účtu na webovej stránke www.pow-en.sk je spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby za účelom vedenie účtu bezodkladne ukončené, ak neslúži ako podklad na uplatnenie právnych nárokov spoločnosti Pow-en.

 

Spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti:

Spoločnosť Pow-en v rámci zákonnej povinnosti spracúva osobné údaje na účely:

 • zabezpečenia uplatňovania práv dotknutých osôb a vedenia príslušnej evidencie, ktorú je spoločnosť Pow-en povinná viesť v súlade s ustanoveniami Všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Dotknutá osoba je povinná svoje osobné údaje poskytnúť, predovšetkým v rozsahu údajov nevyhnutných na jej identifikáciu v systémoch spoločnosti Pow-en a kontaktných údajov na účely jej informovania o vybavení. Osobné údaje sú za týmto účelom uchovávané minimálne po dobu 5 rokov.
 • prípravy a vykonávania hlásení a vedenia súvisiacej dokumentácie v zmysle osobitných právnych predpisov a usmernení regulátora. Osobné údaje sú za týmto účelom uchovávané minimálne po dobu 5 rokov.

 

Spracúvanie osobných údajov na základe súhlasu dotknutej osoby:

Spoločnosť Pow-en spracúva na základe udeleného súhlasu dotknutej osoby predovšetkým na účely: obchodno-marketingovej komunikácie (prihlásenie na odber newslettera). Poskytovanie osobných údajov je dobrovoľné, t.j. osoba nie je povinná spoločnosti Pow-en súhlas poskytnúť. Ak osoba neposkytne súhlas na spracúvanie osobných údajov, nebude možné s ňou komunikovať za vyššie uvedeným účelom. Súhlas sa poskytuje odoslaním e-mailovej adresy a prihlásením do odberu newsletteru.

Osobné údaje sú spracúvané na účely obchodno-marketingovej komunikácie (spracúvaných na základe súhlasu) počas platnosti udeleného súhlasu. Po skončení platnosti súhlasu, prípadne po jeho odvolaní nebude spoločnosť Pow-en spracúvať osobné údaje za vyššie uvedeným účelom.

 

Spracúvanie osobných údajov na základe oprávnených záujmov:

Spoločnosť Pow-en v rámci svojho oprávneného záujmu spracúva osobné údaje predovšetkým na účely:

 • vybavovania bežnej korešpondencie s dotknutými osobami, ktorá sa netýka vyššie uvedených účelov spracúvania. Bežná korešpondencia sa uchováva najviac po dobu 5 rokov.
 • monitorovania verejnosti prístupných priestorov kamerovými systémami (monitorovanie okolia sídla spoločnosti) na účely zabezpečenia verejného poriadku, ochrany osôb a majetku a bezpečnosti. Záznam z kamerového systému sa uchováva 15 dní pokiaľ nie je záznam využívaný na ochranu právom chránených záujmov spoločnosti Pow-en.
 • nevyhnutného uchovávania resp. archivácie vytvorenej dokumentácie a záznamov, pričom spoločnosť Pow-en stanovuje lehoty predovšetkým v zmysle lehôt určených osobitnými právnymi predpismi alebo sú stanovené lehoty uchovávania nevyhnutné na uplatňovanie právnych nárokov a právom chránených záujmov spoločnosti Pow-en.
 • riešenia škôd a poistných udalostí, z dôvodu ochrany právom chránených záujmov spoločnosti Pow-en; súvisiaca dokumentácia sa uchováva 5 rokov od jej vyhotovenia, pokiaľ vytvorené dokumenty majú povahu účtovných dokladov sú spoločnosťou Pow-en uchovávané po dobu 10 rokov.
 • obchodno-marketingovej komunikácie ak vie spoločnosť Pow-en preukázať vzťah s dotknutou osobou. Osobné údaje sú za týmto účelom následne spracúvané do doby, pokiaľ dotknutá osoba obchodno-marketingovú komunikáciu neodmietne.
 • vypracovávania interných analýz a štatistík spoločnosti Pow-en, ktoré zväčša tvoria anonymizované údaje, ktoré nie sú osobnými údajmi dotknutej osoby.

 

Príjemcovia, ktorým sú osobné údaje poskytované:

Spoločnosť Pow-en poskytuje osobné údaje dotknutej osoby len na základe zákonnej povinnosti, na základe zmluvnej požiadavky súvisiacej predovšetkým so zabezpečením plnenia zmluvy a poskytovania služieb, na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe jej žiadosti, prípadne v rámci oprávnených záujmov spoločnosti Pow-en alebo tretej strany. Jedná sa najmä o týchto príjemcov:

 • Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (URSO), Štátna energetická inšpekcia, Slovenská obchodná inšpekcia, Úrad na ochranu osobných údajov atď. pri výkone činností regulátorov a kontrolných / dohľadových orgánov v zmysle ustanovení osobitných právnych predpisov alebo na základe rozhodnutia.
 • Súdy a orgány činné v trestnom konaní v rozsahu požadovanej súčinnosti alebo v prípade domáhania sa právnych nárokov,
 • Prevádzkovateľom distribučnej siete a distribučnej sústavy, Rozhlas a televízia Slovenska,
 • subjektom poskytujúcim poštové služby v zmysle osobitného zákona,
 • audítori, advokáti, notári a exekútori pri výkone činností podľa osobitného zákona,
 • poskytovateľom platobných služieb a bankám (na účely platobného styku).
 • a ďalšie tretie strany, ktorým je spoločnosť Pow-en povinná údaje poskytnúť na základe osobitného právneho predpisu alebo zmluvných záväzkov.
 • sprostredkovatelia poskytujúci služby súvisiace so zabezpečením činnosti informačných systémov a administrácie serverov. Detailný zoznam sprostredkovateľov je dostupný na vyžiadanie.

 

Práva dotknutej osoby pri spracúvaní jej osobných údajov:

Dotknutá osoba má právo:

 • na informácie o spracúvaní jej osobných údajov;
 • získať prístup k osobným údajom, ktoré sa o nej spracúvajú a uchovávajú;
 • požiadať o opravu svojich nesprávnych, nepresných alebo neúplných osobných údajov;
 • požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, keď už nie sú potrebné, alebo ak je spracúvanie nezákonné;
 • namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov na marketingové účely alebo na základe, ktorý súvisí s konkrétnou situáciou;
 • požiadať o obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov v osobitných prípadoch;
 • dostať svoje osobné údaje v strojovo čitateľnom formáte a/alebo požiadať o ich prenos inému prevádzkovateľovi;
 • kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním, ak takýto súhlas dotknutá osoba udelila;
 • požiadať, aby rozhodnutia založené na automatizovanom spracúvaní, ktoré sa jej týkajú alebo ju výrazne ovplyvňujú, vychádzajúce z jej osobných údajov, vykonávali fyzické osoby a nie automatizovane technické prostriedky, ak sú osobné údaje takto spoločnosťou Pow-en spracúvané. Dotknutá osoba má právo vysloviť svoj názor a namietať proti rozhodnutiu spoločnosti Pow-en;
 • podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia a právo na účinný súdny prostriedok nápravy, ak sa domnieva, že je spracúvanie jej osobných údajov v rozpore právnymi predpismi. Dozorným orgánom na území Slovenskej republiky je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12 Bratislava;
 • podať žiadosť alebo sťažnosť spoločnosti Pow-en v súvislosti s ochranou a spracúvaním jej osobných údajov. Každá dotknutá osoba, ktorá chce podať žiadosť alebo sťažnosť a uplatniť svoje si práva, môže tak vykonať:
  • písomne na adrese: Pow-en a. s., Prievozská 4B, Bratislava 821 09
  • elektronicky na adrese: gdpr@pow-en.sk

 

Využívanie súborov cookies

 

Zásady používania súborov cookies

Táto stránka obsahuje informácie o tom, ako spoločnosť Pow-en, a.s., využíva súbory cookies a podobné technológie (ďalej len "cookies").

Informačné systémy a webové portály prevádzkované Pow-en, a.s., (ďalej len "portály") používajú súbory cookies. Tieto súbory uložené v koncovom zariadení (ďalej len "prehliadač") návštevníka webových stránok (ďalej len "používateľ") nám pomáhajú poskytovať lepšie služby a relevantnejší obsah.

Používaním informačných systémov prevádzkovaných Pow-en, a.s., vyjadrujete súhlas s použitím nevyhnutných cookies podľa nastavenia v prehliadači používateľa.

Spoločnosť Pow-en, a.s., neposkytuje žiadne údaje o používateľoch tretím stranám na marketingové účely.

Čo sú súbory cookies?

Súbory cookies sú textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača odosielané a ukladané pri návšteve webových stránok do koncového zariadenia používateľa. Súbory cookies sa ukladajú do priečinka určeného na tento účel, ktorý si môžete nastaviť v nastaveniach vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, ktorá súbor vytvorila, dátum a čas exspirácie a samotný obsah, v ktorom si webové stránky ukladajú potrebné informácie. Pri ďalšej návšteve používateľa na stránke odošle webový prehliadač informácie zo súboru cookies na server prevádzkovateľa, na základe ktorých vám vieme zobraziť relevantnejšie informácie a ponuky. Tieto súbory nepoškodzujú vaše koncové zariadenie. Prehliadač má za úlohu zabezpečiť informácie uložené v cookies súbore pred ich zneužitím a zamedziť k nim prístup iných webových stránok ako tých, ktoré cookies súbor vytvorili. Používateľ je zodpovedný za výber a používanie takého internetového prehliadača, ktorý uchová údaje v súbore cookies v bezpečí.

Prečo používame cookies?

Cookies sú nevyhnutné pri prevádzke informačných systémov Pow-en, a.s. Umožňujú jednoznačne identifikovať používateľov a subjekty, ktoré reprezentujú, a uchovávať stav akcií, ktoré používatelia informačných systémov vykonávajú. Taktiež zaisťujú ochranu pred útokmi a pomáhajú pri rozdeľovaní záťaže medzi našimi servermi.

Cookies používané v portáloch poskytujú štatistické informácie o ich využívaní, čo vedie k skvalitňovaniu poskytovaných služieb a prispôsobovaniu systémov požiadavkám používateľov.

V portáloch prevádzkovaných Pow-en, a.s., môžu byť využívané dočasné a/alebo trvalé cookies súbory. Dočasné súbory cookies sa uchovávajú vo vašom zariadení, kým ste prítomní na našich stránkach. Trvalé cookies zostávajú vo vašom zariadení uložené do uplynutia ich platnosti alebo do manuálneho vymazania. Doba, počas ktorej ostávajú súbory cookies uložené vo vašom prehliadači, závisí od typu súborov cookies, ako aj od nastavenia vášho prehliadača.

Na webových stránkach Pow-en, a.s., používame niekoľko typov súborov cookies:

Základné súbory cookies

Tieto súbory sú základným predpokladom pre prevádzku portálov Pow-en, a.s. Bez týchto cookies negarantujeme správne a bezproblémové fungovanie portálov Pow-en, a.s. V týchto súboroch si ukladáme napríklad identifikátor relácie, ktorú návštevník na našej stránke vytvoril (reťazec náhodných znakov a čísel bez výpovednej hodnoty), prihláseného používateľa atď.

Prevádzkové súbory cookies

Tieto súbory cookies nie sú nevyhnutné. Vďaka týmto súborom vylepšujeme funkčnosť portálov. V tomto prípade sa jedná napríklad o zapamätanie výberu jazykovej verzie našich stránok, zobrazené notifikácie tak, aby ste si tieto nastavenia nemuseli opäť nastavovať pri ďalšej návšteve na našich stránkach.

Štatistické súbory cookies

Pomocou štatistických súborov cookie zbierame informácie o tom, ako používate naše webové stránky. Vďaka týmto informáciám máme prehľad o používaní našich stránok, o tom, ktoré stránky si prezrelo koľko návštevníkov atď. Vďaka týmto informáciám môžeme optimalizovať portály tak, aby čo najlepšie reagovali na požiadavky používateľov.

Súbory cookies tretích strán

Na portáloch Pow-en, a.s., je integrovaný obsah našich partnerov – tretích strán. Je v našom maximálnom záujme uistiť sa, že na našich stránkach je vložený obsah len od dôveryhodných a preverených partnerov. Vďaka obsahu tretích strán vkladanému do našich stránok si môžu aj tieto partnerské stránky počas návštevy používateľa na našich stránkach uložiť súbory cookies do prehliadača na koncovom zariadení používateľa. Tieto súbory nepodliehajú priamej kontrole Pow-en, a.s. Jedná sa o nástroje spoločnosti Google využívané na meranie návštevnosti našich stránok, vyhodnocovanie správania sa používateľov portálov a ochranu pred botmi. Pow-en, a.s., ako prevádzkovateľ nemá kontrolu nad údajmi ukladanými v cookies súboroch tretích strán. Ak chcete vedieť, ako naši partneri – tretie strany používajú súbory cookies, oboznámte sa so zásadami používania súborov cookies a zásadami ochrany súkromia na stránkach našich partnerov.

Vaše nastavenia cookies

Neevidujeme aktuálny súhlas so spracovaním cookies v tomto prehliadači.

 

Nastavenia používania cookies môžete zmeniť vo vašom prehliadači

Spôsob používania súborov cookies si môžete zmeniť v nastaveniach vášho prehliadača, resp. koncového zariadenia. Na trhu je dostupné veľké množstvo rôznych internetových prehliadačov, ktoré sa v čase menia a zdokonaľujú. Nie je preto v našich možnostiach skontrolovať spôsob fungovania každého z nich. Prehliadače sú spravidla nastavené tak, že povoľujú internetovým stránkam používanie súborov cookies. Toto nastavenie si môže používateľ zmeniť tak, že používanie súborov cookies v prehliadači zakáže pre všetky stránky alebo len pre vybrané stránky. Taktiež si používateľ môže nastaviť, aby ho prehliadač pri pokuse o vytvorenie súboru cookies upozornil a vyzval na povolenie tejto aktivity.

Inštrukcie na zmenu nastavenia v používaní súborov cookies nájdete v sekcii "Pomoc" každého prehliadača. Tieto nastavenia je potrebné nastaviť v každom prehliadači a zariadení, ktoré používate na prístup na internet.

Vaše nastavenie o nepoužívaní súborov cookies vo vašom prehliadači rešpektujeme. V takomto prípade však negarantujeme správnu funkčnosť portálov Pow-en, a.s.