Poruchová linka

Časté otázky

Postup nahlasovania odpočtu

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „ZSD“) má verejne prístupnú nepersonalizovanú službu nahlásenia odpočtu prostredníctvom webovej aplikácie www.diportal.sk.

Zobraziť návod

Môžem byť odpojený od elektriny, ak si vyberiem iného ako súčasného dodávateľa?

Ak nedôjde k vážnemu porušeniu zmluvných podmienok zo strany odberateľa, prerušenie dodávky elektriny resp. odpojenie odberateľa by bolo porušením zákonov, ktoré otázky dodávok a distribúcie elektriny upravujú.

Akým spôsobom sa elektrina dostane ku mne ako odberateľovi?

Elektrina sa fyzicky dostane k odberateľovi prostredníctvom prenosovej alebo distribučnej siete.
Najväčší odberatelia elektriny sú pripojení do prenosovej siete. K väčšine ostatných odberateľov sa elektrina dostane cez vedenie a zariadenia distribučných sietí. Tieto vlastnia prevádzkovatelia distribučných sústav - ZSE Distribúcia, a.s.,
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. a Východoslovenská distribučná a.s.
Tradiční aj noví dodávatelia elektriny využívajú tieto siete za účelom “dopravy“ elektriny k odberateľovi.

Môže prechod na Pow-en ovplyvniť kvalitu dodávanej elektriny?

Pow-en uzatvára s odberateľom zmluvou o združenej dodávke elektriny, na základe ktorej sa dodávateľ elektriny zaväzuje zabezpečiť služby distribúcie a dodávku elektriny do odberného miesta odberateľa. Ako bolo zodpovedané v predchádzajúcej otázke, elektrina sa dostane k odberateľovi prostredníctvom vybudovaných prenosových resp. distribučných sietí.

Pow-en má uzatvorenú Rámcovú distribučnú zmluvu s prevádzkovateľmi distribučných sústav. Na základe tejto zmluvy, sa prevádzkovateľ DS zaväzuje zabezpečiť distribúciu do odberných miest odberateľov elektriny, zásobovaných dodávateľom. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je teda viazaný zmluvným vzťahom s dodávateľom. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy má ale uzatvorenú aj zmluvu o pripojení odberateľom. Je preto priamo viazaný aj zmluvným vzťahom s odberateľom.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vydal vyhlášku č. 315/2008 z 26. júna 2008, ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávanej elektriny a poskytovaných služieb.

Podľa tejto vyhlášky, prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný pri distribúcii dodržiavať kvalitu elektriny dohodnutú v zmluve o distribúcii elektriny resp. určenej v technických normách a v technických podmienkach prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ak táto kvalita nie je dohodnutá v zmluve o distribúcii elektriny.

Pokiaľ dodávaná elektrina nezodpovedá legislatívne upraveným štandardom kvality, dochádza k porušeniu uvedenej vyhlášky, súvisiacich zákonov upravujúcich túto otázku, ale aj uzatvorených zmlúv.

Môže dôjsť k prerušeniu dodávky elektriny z dôvodu chyby dodávateľa?

Pow-en rovnako ako ostatní dodávatelia musí elektrinu nakúpiť alebo si ju vyrobiť, aby ju mohol dodať odberateľovi. Dodávatelia nakupujú elektrinu pre odberateľa, alebo odberateľov s určitým predstihom, čím zabezpečujú aj optimalizáciu nákupných cien.
V prípade, že by dodávateľ elektrinu nedodal, došlo by k porušeniu zmluvného vzťahu s odberateľom, so zodpovedajúcimi dôsledkami. Dodávateľ je ale viazaný aj zmluvným vzťahom s partnerom, od ktorého elektrinu v predstihu nakúpil. Nedodaním konečnému odberateľovi by takémuto dodávateľovi vznikla aj škoda vyplývajúca z toho, že za nakúpenú elektrinu musí svojmu dodávateľovi zaplatiť.
Preto Pow-en manažuje nákup a predaj elektriny tak, aby k nedodaniu elektriny nedošlo.

Akú mám ďalšiu garanciu bezpečnej dodávky elektrickej energie?

Okrem správneho výberu dodávateľa, je nepretržitá dodávka elektriny odberateľovi garantovaná legislatívne. Zákon 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, upravuje, že ak dodávateľ elektriny nemôže uskutočňovať dodávky odberateľom, preberá dodávku elektriny tzv. dodávateľ poslednej inštancie – najčastejšie tradičný regionálny dodávateľ.

Je zmena dodávateľa elektriny zložitá?

Zmena dodávateľa elektriny je pre odberateľa veľmi jednoduchá a uskutočňuje sa v réžii Pow-en, s nasledujúcou časovou postupnosťou:

  • V zmluvách o združenej dodávke elektriny je obvykle daná výpovedná lehota 90 dní pred zmenou dodávateľa. Preto po dohode s odberateľom, uskutoční Pow-en výpoveď existujúcej zmluvy.
  • Najneskôr 40 kalendárnych dní pred požadovanou zmenou dodávateľa, Pow-en nahlási prevádzkovateľovi distribučnej sústavy požadovanú zmenu.
  • Po splnení všetkých náležitostí, zaregistruje prevádzkovateľ distribučnej sústavy zmenu dodávateľa od určeného termínu.
  • Zmena dodávateľa je kontinuálny proces, ktorý sa uskutočňuje tak, aby nedošlo ani k najmenšiemu prerušeniu dodávky elektriny odberateľovi v čase zmeny.
Zaplatím spoločnosti Pow-en za zrealizovanie zmeny dodávateľa?

Pow-en neúčtuje odberateľom žiadne poplatky za zrealizovanie zmeny dodávateľa!